Informații utile

Știm că fiecare început de an vine cu planuri mari, iar dacă acestea implică și achiziția unei locuințe, primul pas este contactarea unui notar pentru verificarea actelor de proprietate.

Fie că optați pentru semnarea unei promisiuni de vânzare (antecontract), fie că semnați direct contractul de vânzare, este foarte important să stabiliți cu vânzătorul:

 • tot ce ține de prețul vânzării
 • moneda în care se face plata
 • data predării imobilului
 • stadiul în care se vinde
 • cât de utilat/mobilat se vinde, etc.

Dacă nu dispuneți de resursele financiare necesare achiziției, există posibilitatea apelării la o instituție bancară finanțatoare, caz în care trebuie să verificați dacă vă încadrați în condițiile de finanțare și dacă imobilul este eligibil pentru aducere în garanție.

Iată lista de acte și documente necesare semnării unui contract de vânzare:

 • acte de identitate vânzător și cumpărător
 • certificate de căsătorie (după caz)
 • după caz, vânzătorul sau cumpărătorul au posibilitatea să fie reprezentați la semnarea actului de un mandatar, situație în care acesta va pune la dispoziția notarului procura specială de reprezentare
 • acte de proprietate pentru bunul imobil care face obiectul contractului (după caz, contract de vânzare, donație, proces-verbal de predare-primire, dovada achitării integrale a prețului, acte de adjudecare, hotărâri judecătorești, certificate de moștenitor, titluri de proprietate, etc.)
 • documentația cadastrală a imobilului și încheierea de înscriere în cartea funciară
 • certificat fiscal pe numele vânzătorului
 • certificat de performanță energetică
 • adeverință de la asociația de proprietari care să ateste plata cheltuielilor de întreținere (pentru apartamente)
 • ultimele facturi și chitanțe privind plata la zi a utilităților
 • dacă imobilul care face obiectul vânzării este un teren liber de construcții, dar care se achiziționează în scopul ridicării unei construcții sau pentru realizarea unor lucrări de infrastructură, este necesar un certificat de urbanism de informare
 • extrasul de carte funciară pentru autentificare (se solicită de notarul instrumentator, la cerere)

Statisticile arată că viața de familie a fost și ea puternic afectată de pandemie, din ce în ce mai multe cupluri ajungând la neînțelegeri. Când divorțul este inevitabil, există și posibilitatea desfacerii căsătoriei pe cale notarială, prin acordul soților.

În acest sens, soții se vor prezenta în fața notarului public, actele necesare fiind cele de identitate, certificatele de naștere și cel de căsătorie. Dacă soții au copii minori, vor prezenta și certificatele de naștere ale acestora. Atunci când au copii minori, exercitarea autorității părintești se face de către ambii părinți, iar aceștia trebuie să convină asupra domiciliului minorilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu părintele separat, prcum și asupra contribuției la cheltuielile de creștere și educare.

După depunerea cererii de divorț, notarul public stabilește un termen de reflecție de 30 de zile. În situația soților cu copii minori, autoritatea tutelară va întocmi raportul de anchetă psihosocială înăuntrul acestui termen de reflecție. După expirarea termenului, dacă soții staruie înn dorința separării, notarul public va elibera certificatul de divorț.

În urma dezbaterii succesiunii, notarul public eliberează certificatul de moștenitor, documentul care atestă calitatea de succesori în drepturi a moștenitorilor și reprezintă titlul de proprietate al acestora, pentru bunurile ce au făcut parte din patrimoniul persoanei decedate.

Dovedind calitatea de succesori, certificatul de moștenitor îi îndreptățește pe aceștia să efectueze orice fel de investigații și să obțină orice fel de documente privind drepturile patrimoniale ale defunctului.

Obținerea certificatului de moștenitor în termen de 2 ani de la data decesului îi scutește pe succesori de plata impozitului pe moștenire, care este în procent de 1% din valoarea bunurilor imobile cuprinse în masa succesorală.